Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

  Jsme společnost zabývající se vývojem realitních aplikací a provozovatel řady webů realitním obsahem, DALTEN media s.r.o., IČ: 271 35 306, se sídlem Na Harfě 916/9a, 190 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci zájmu o nemovitost, developerský projekt, či k odběru newsletterů na realitymix.cz, realitymixhypoteka.cz, estatemix.cz, kdechcibydlet.cz, utulne.cz, nebo využívání služeb rmixmls.cz, rmixaml.cz, osobniwebmaklere.cz, nemweb.cz atd.), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

  Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

  • Email
  • Heslo v zašifrované podobě
  • Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
  • Telefonní číslo
  • Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka inzerce nebo doplňkové inzertní služby jako je topování inzerce)
  • údaje nezbytné pro zpracování návrhu nabídky hypotečního úvěru

  a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

  • informace o Vašem zařízení, zejména údaje o IP adrese a údaje ukládané prostřednictvím tzv. cookies, je-li jejich ukládání povoleno,
  • informace o používání webových stránek, jako jsou například přihlášení k určité službě a informace z kontaktních formulářů.
 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
  • zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
  • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
  • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
  • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno učinit přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení). V takovém případě Vám již nebudou tato sdělení nadále zasílána, popřípadě emailem: oou@realitymix.cz) a obsahových newsletterů
  • vyřizování žádostí a požadavků - Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na vyřízení Vašeho požadavku či žádosti, kterou nám zašlete zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. V případě, že Váš požadavek nebo žádost směřuje k uzavření smlouvy, zpracováváme výše uvedené údaje na základě kroků vedoucích k uzavření takové smlouvy.
 4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

  Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

  • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
  • inkasním agentury či právní kanceláře za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
  • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
  • zprostředkovatelé nabídky hypotečního úvěru, pojištění nebo podobné služby dle vyplnění formuláře vyplývající z povahy námi nabízené služby

  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

  V některých případech mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto země mohou mít odlišné právní předpisy a standardy týkající se ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání se však uskutečňuje pouze na základě standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemi zavázal vedle dalších opatření dodržovat.

 5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

  Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

  Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho uživatelského účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (kraj, typ nemovitosti atd.). Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

  Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb Společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

  Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

  Vy jako uživatelé máte možnost používání jiných než technických cookies odmítnout.

  Prostřednictvím našich webových stránek zpracováváme osobní údaje pro různé účely a na základě různých právních titulů. Podrobnosti o jednotlivých účelech jsou uvedeny v samostatném dokumentu týkajícím se cookies.

 6. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

 7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 8. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

  Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 9. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření

  V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

  Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

  Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 10. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: oou@realitymix.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

  Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených platnými právními předpisy (např. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, - GDPR) nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje či pokud z jejího obsahu není zřejmé, co je jejím předmětem. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných

  informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

 11. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

  Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

 12. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
 13. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

  Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

  Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 14. Jak nás můžete kontaktovat?

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte oou@realitymix.cz či písemně na naší adrese: Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

  V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #